Algemene Voorwaarden

disclaimer
IPad-ART.com is een onderdeel van Ducs² vof, Tussenbeekstraat 24, 9340 Wanzele, BE 0895.902.094, Argenta 979-3298419-36, http://www.ducs2.be, info@ducs2.be , RPR Dendermonde
Ducs² vof staat voor Design, Utilities, Creative Services. Wij bieden totaaloplossingen aan wat betreft je grafisch werk en alle internetgebonden toepassingen. Kijk voor meer info op http://www.ducs2.be
Toepasselijke bepalingen en voorwaarden

De volgende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via iPad-ART.com eShop worden geplaatst.

Deze bepalingen en voorwaarden regelen de verkoop door iPad-ART.com/ ducs² vof zoals vermeld op de factuur die u (“u” of de “klant”) zal worden toegezonden voor alle bestellingen van (“producten”) welke door ducs² vof worden verkocht, tenzij u een aparte, formele aankoopovereenkomst met ducs² vof hebt gesloten.

Door de bestelling van producten op IPad-ART.com eShop of door de aanvaarding van de levering van de op de factuur vermelde producten erkent en aanvaardt u deze bepalingen en voorwaarden. ducs² vof houdt zich het recht voor deze bepalingen en voorwaarden te gelegener tijd en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen.

Bestelling

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro inclusief BTW en zijn exclusief de kosten voor verzending.
Merk op dat de betalingen in euro worden gedebiteerd.
De andere valuta worden alleen weergegeven bij wijze van vergelijking.
ducs² vof kan niet aansprakelijk worden gesteld voor prijsafwijkingen als gevolg van schommelende wisselkoersen.
Gelieve zorgvuldig de productbeschrijving en de technische details door te nemen voordat u een bestelling plaatst.
Als u vragen hebt over een product kunt u altijd mailen naar info@ducs2.be.
Bestellingen via iPad-ART.com zijn door ducs² vof pas aanvaard nadat u een bevestigingsbericht op uw scherm hebt gekregen waarin u wordt gemeld dat de bestelling met succes is verwerkt en als de betaling goedgekeurd is.

Betalingswijzen
Betaling is mogelijk door overschrijving op rek .
Het verschuldigde bedrag wordt gedebiteerd in euro.
ducs² vof kan niet aansprakelijk worden gesteld voor extra kosten of lasten als gevolg van transactievergoedingen of schommelingen van de wisselkoersen.

Vergewis u ervan dat het opgegeven creditcardnummer en de vervaldatum correct zijn.
Verkeerde informatie kan de verwerking van uw bestelling vertragen.
De betaling met een creditcard is onderhevig aan de goedkeuring van de financiële instelling die de kaart uitgeeft.
ducs² vof kan niet aansprakelijk worden gesteld mocht een financiële instelling om een of andere reden weigeren de creditcard te aanvaarden of te honoreren.
ducs² vof treft alle redelijke voorzorgen, in zoverre de firma daartoe gemachtigd is, om de details van uw bestelling en uw betaling te beveiligen.
Behoudens nalatigheid in hoofde van ducs² vof kan ducs² vof niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van het feit dat een derde partij op ongeoorloofde wijze toegang zou hebben gekregen tot de gegevens welke u bij uw bezoek aan ducs² vof of bij uw bestelling hebt verstrekt.

Verzending en verhandeling

U erkent en aanvaardt de betaling van alle kosten voor verzending en verhandeling, alsook de betaling van de BTW en alle andere toepasselijke heffingen op uw bestelling.
Die kosten worden automatisch voor u berekend en samen met de totale kostprijs van het product van uw creditcardrekening gedebiteerd zodra uw bestelling is verzonden.
Het online-bestelformulier geeft een raming van de toepasselijke verzendings-/verhandelingskosten en van de BTW.
De effectieve kosten kunnen variëren en worden verrekend op de factuur.
ducs² vof werkt met de Post voor de verzending van uw bestelling.
Daarom kan er niet op postbusadressen worden geleverd.
De vermelde verzendings- en leveringsdata zijn niet meer dan ideale schattingen en ducs² vof kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, beschadigingen of kosten die worden veroorzaakt door de niet-naleving van de opgegeven verzendings- en leveringsdata.

Beschikbaarheid van het product

Alle producten en diensten worden geleverd volgens beschikbaarheid en kunnen te allen tijde worden geschrapt. IPad-ART.com wordt automatisch geactualiseerd om u steeds de meest recente producten aan te bieden. Toch kan het gebeuren dat een artikel niet voorradig is. Als de globale leveringstermijn, te rekenen vanaf de aanvaarding van de bestelling, meer dan 21 werkdagen bedraagt, dan wordt u door onze diensten gecontacteerd.
ducs² vof behoudt zich het recht voor met gedeeltelijke verzendingen (gespreide leveringen) te werken en de resterende producten als backorder te boeken voor toekomstige leveringen, tenzij u ducs² vof bij de plaatsing van uw bestelling onmiddellijk laat weten dat u “alleen een volledige levering” aanvaardt. U erkent en aanvaardt dat leveringen van bestellingen die “alleen volledig mogen worden geleverd” door uw verzoek vertraging kunnen oplopen.


Verzakingsrecht: Terugzending binnen de 7 dagen.
1. De consument heeft het recht om af te zien van de aankoop binnen de daartoe bepaalde wettelijke termijn van zeven werkdagen conform artikel 80 van de wet handelspraktijken van 14/07/1991.
2. Wenst de consument gebruik te maken van zijn recht om van de aankoop af te zien, dan moet hij ons daarvan binnen de 7 dagen na ontvangst van zijn goederen, schriftelijk van in kennis stellen. De koper staat in voor het transport van de geretourneerde goederen. Enkel onbeschadigde goederen, in de originele en ongeopende verpakking worden in overweging genomen.
Terugzendingsprocedure:
Het factuurnummer is tevens uw TTG-nummer (toelating terugzending goederen). Het TTG-nummer moet duidelijk genoteerd zijn op de terugzendingsverpakking. Terugzendingen zonder TTG-nummer en een kopie van de originele factuur worden niet aanvaard. De goederen moeten worden teruggestuurd in hun originele verpakking, met alle kabels, voedingen, software en accessoires. Onvolledige producten worden NIET aanvaard.Alle verzendings- en verhandelingskosten moeten vooraf door de klant worden betaald. Gelieve uw pakket terug te sturen naar:
Ducs² vof
Tussenbeekstraat 24
B-9340 Wanzele
België

Overmacht
ducs² vof kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging als gevolg van vertragingen of de niet-naleving van zijn verplichtingen in het kader van deze overeenkomst door staking, lock-out, oproer, oorlog, brand, Goddelijke tussenkomst, ongevallen, schaarste bij de leveranciers of de fabrikanten van het Amerone-materiaal, overheidsbeperkingen, niet-toekenning van in- of uitvoervergunningen, overtreding van wetten, voorschriften of bevelen of door andere omstandigheden of oorzaken welke de correcte naleving van deze bepalingen en voorwaarden dwarsbomen, of door andere oorzaken buiten de wil van ducs² vof
Exportbeperkingen
De producten van ducs² vof zijn onderworpen aan de Belgische uitvoerwetten en -voorschriften. U aanvaardt alle verantwoordelijkheid, met inbegrip van alle kosten en honoraria, voor de verwerving van de noodzakelijke vergunningen of officiële attesten met betrekking tot de aard van de geëxporteerde producten, hun bestemming of hun gebruik.

Toepasselijke wetten en rechtsgebied
De verkoop van de producten valt in de breedst mogelijke zin onder de Belgische wet en de partijen erkennen dat alleen het vredegerecht 1e kanton Aalst en rechtbank van koophandel van Dendermonde (België) bevoegd is.

Gebruik van elektronische berichten
De verkoop van producten op IPad-ART.com e-shop gebeurt elektronisch.
U geeft ducs² vof bijgevolg toelating elektronisch met u te communiceren.
ducs² vof mag u e-mailberichten en andere mededelingen over uw bestelling opsturen via het internet.
U aanvaardt in de breedste zin van de wet dat deze bepaling alle wetten vervangt die andere methodes of een andere timing voorzien voor de ontvangst van berichten over uw bestelling.
ducs² vof behoudt zich het recht voor berichten en kennisgevingen te versturen op een andere manier dan via de gewone post, alsook het recht om schriftelijke berichten te ontvangen voor zover die methode elders in deze overeenkomst is beschreven.
Bij een geschil verbindt u zich ertoe, in de breedste zin van de wet, de bewijskracht van elektronische bestellingen, mededelingen, berichten of kennisgevingen in het kader van deze overeenkomst niet in vraag te stellen.

Integrale overeenkomst
De bepalingen en voorwaarden in deze overeenkomst tussen IPad-ART.com eShop/ducs² vof en uzelf vormen de integrale en definitieve bevestiging van de akkoorden en afspraken tussen de partijen met betrekking tot de inhoud van deze overeenkomst en vervangen alle voorgaande schriftelijke of mondelinge afspraken, overeenkomsten of besprekingen.
Dat ducs² vof de toepassing van een bepaling of een voorwaarde van deze overeenkomst niet eist of zijn rechten in het kader van deze overeenkomst niet opeist betekent niet dat ducs² vof afziet van zijn rechten of verhaalmogelijkheden in het kader van deze overeenkomst.
ducs² vof, Tussenbeekstraat 24, B-9340 Wanzele, Belgie 2012